Department: DNICM (НЭОНИКС)
Year: 2022
DOI: DOI https://doi.org/10.1016/j.apt.2022.103692
REFERENCES: Advanced Power Technology, 33(8), 103692

S.V.Stolyar, O.A.Bayukov, D.A.Balaev, V.P.Ladygina, R.N.Yaroslavtsev, Yu.V.Knyazev, O.A.Kolenchukov, R.S.Iskhakov; Krasnoyarsk Scientific Center, Federal Research Center KSC SB RAS Krasnoyarsk; Siberian Federal University, Krasnoyarsk.

FRC KSC SB RAS, SFU, JINR