Department: DNICM (НЭОНИКС)
Year: 2023
DOI: DOI https://doi.org/10.1038/s4 1598-023-33146-7
REFERENCES: Panasyuk M.I., Zubar T.I., Usovich T.I., Tishkevich D.I., Kanafyev O.D., Fedkin V.A., Kotelnikova A.N.,Trukhanov, S.V., Michels D., Lyakhov D., Vershinina T.N., Fedosyuk V.M., Trukhanov A.V. Mechanism of bubbles formation and anomalous phase separation in the CoNiP system, Scientific Reports, 13 (2023) 5829

Panasyuk M.I.,  Zubar T.I., Usovich T.I., Tishkevich D.I.,  Kanafyev O.D., Fedkin V.A., Kotelnikova A.N.,Trukhanov, S.V., Michels D., Lyakhov D., Fedosyuk V.M., Trukhanov A.V. Mechanism of bubbles formation and anomalous phase 

Empyrean PANalytical