Department: DNICM (НЭОНИКС)
Year: 2022
DOI: DOI https://doi.org/10.1038/s41594-022-00762-2
REFERENCES: Nature Structural & Molecular Biology volume 29, pages 440–450 (2022)

Valentin Borshchevskiy, Kirill Kovalev, Ekaterina Round, Rouslan Efremov, Roman Astashkin, Gleb Bourenkov, Dmitry Bratanov, Taras Balandin, Igor Chizhov, Christian Baeken, Ivan Gushchin, Alexander Kuzmin, Alexey Alekseev, Andrey Rogachev, Dieter Willbold, Martin Engelhard, Ernst Bamberg, Georg Buldt & Valentin Gordeliy

ESRF, DESY