Department: DNICM (НЭОНИКС)
Year: 2020
DOI: DOI https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894720328060
REFERENCES: Chemical Engineering Journal 405, 126678 (2021)

Jianbang Zhou, Yingyuan Chen, Chunyan Jiang, Bojana Milicevic, Maxim S. Molokeev, Mikhail G. Brik, Jing Yan, Junhao Li, Mingmei Wu

HRFD